Bhagavat Katha Manglacharan
Bhaishri sings some stutis before he starts narrating the Bhagavat katha. People in the audience sing with him too. You could remove a print out of the Manglacharan before you go to Pujya Bhaishri’s Bhagavat katha and can sing along with him. Click here to read.

Stutis from the Bhagavat
The Dashamskandh (10th canto) of the Bhagavat is the heart of the Bhagavat which describes the story of Lord Shri Krishna. Some of the stutis loved by all devotees are as under:
Bhishma Stuti
Venu Geet
Gopi Geet
Yugal Geet
Brahmar Geet

Rama Katha Mangalacharan
Bhaishri sings some stutis before he starts narrating the Bhagavat katha. People in the audience sing with him too. You could remove a print out of the Manglacharan before you go to Pujya Bhaishri’s Rama katha and can sing along with him. Click here to read.

Other famous stutis and aarti include
Rama Janma Stuti (Balakand)
Ramayanaji ki Arti

To download the entire Ramacharitmanas in pdf format click on the link below.
gitapress.org/Download_Eng_pdf.htm

Bhagavat Katha MangalacharanTop

~ stuti ~

om namo bhagavate vasudevaya

vanshi vibhushita karan navaniradabhat
pitambarad arunabimba phaladhoroshthat |
purnendusundara mukhada ravindra netrat
krishnatparam kimapi tatvamaham na jane || 1 ||

krishna tvadiya pada pankaja panjarante
adyaiva me vishatu manasa raja hamsa |
prana prayana samaye kapha vata pittaih
kanthavarodhana vidhau smaranam kutas te || 2 ||

~ sankirtan ~

hare krishna hare krishna krishna krishna hare hare
hare rama hare rama rama rama hare hare

~ stuti ~
vakratunda mahakaya suryakoti samaprabha |
nirvighnam kuru me deva, sarvakaryeshu sarvada || 1 ||

sachchidanandarupaya vishvotpatyadi hetave |
tapa traya vinashaya shri krishnaya vayam numah || 2 ||

vasanat vasudevasya vasitam bhuvanatrayam |
sarvabhuta nivaso asi vasudeva namostute || 3 ||

namostute vyasa vishalabuddhe phullaravindayata patranetra |
yena tvaya bharata t ailapurnah prajvalito gnanamayah pradipah || 4 ||

yam pravrajantamanu petamapetakrtyam
dvaipayano virahakatara ajuhava |
putreti tanmayataya taravo bhineduh
tam sarvabhutahridayam munimanato smi || 5 ||

ya kundededutusaraharadhavala, ya shubhravastravri ׁta |
ya vinavaradandamanditakara, ya shvetapadmasana ||
ya brahmachyuta shankara prabhrutibhir devaih sada vandita |
sa mam patu sarasvati bhagavati nihshesha jadyapaha || 6 ||

yo antah pravishya mama vachamimam prasuptam
sanjivayatyakhilashaktidharah svadhamna |
anyanshcha hastacharana shravanatvagadin
pranannamo bhagavate purushaya tubhyam || 7 ||
gurur brahma, gurur vishnuh gururdevo maheshvarah |
guruh shakshat parabrahma tasmai shrigurave namah || 8 ||

~ govinda damodara stotra ~

kararavindena padaravindam mukharavinde viniveshayantam |
vatasya patrasya puteshayanam balam mukundam manasa smarami || 1 ||

shri krishna govinda hare murare he natha narayana vasudeva |
jihve pibasvamrtametadeva govinda damodara madhaveti || 2 ||

vikretukamakila gopakanya muraripadarpita cittavrttih |
dadhyadikam mohavashad avochad govinda damodara madhaveti || 3 ||

gruhe gruhe gopavadhukadambah sarve militva samavapyayogam |
punyani namani pathanti nityam govinda damodara madhaveti || 4 ||

sukham shayana nilaye nije api namani vishnoh pravadanti martyah |
te nishcitam tanmayata vrajanti govinda damodara madhaveti || 5 ||

jihve sadaivam bhaja sundarani namani krishnasya manoharani |
samasta bhaktartivinashanani govinda damodara madhaveti || 6 ||

sukhavasane idameva saram dukhavasane idameva gneyam |
dehavasane idameva japyam govinda damodara madhaveti || 7 ||

shri krishna radhavara gokulesha gopala govardhana natha vishno |
jihve pibasvamrtametadeva govinda damodara madhaveti || 8 ||

~ stuti ~

kasturitilakam lalatapatale vakshasthale kaustubham
nasagre varamauktikam karatale venuh kare kankanam |
sarvange harichandanam sulalitam kanthe cha muktavali
gopastri parivesthito vijayate gopalachudamanih ||
gopastri parivesthito vijayate gopalachudamanih ||

asti svastaruni karagravigalat kalpaprasunaplutam
vastu prastutavenu nadalahari nirvana nirvyakulam |
srastasrasta nibaddhani vivilasad gopisahasravrutam
hastanyastana tapavargam akhilodaram kishorakrti ||

krishnam narayanm vande krishnam vande vrajapriyam |
krishnam dvaipayanam vande krishnam vande prithasutam ||

shri ramachandra bhagavana ki jaya
shri bala krishna lala ki jaya
shri hanumanaji maharaja ki jaya
sadagurudeva ki jaya

om namah parvati pataye hara hara mahadeva hara

Stutis from the Bhagavat

Bhishma Stuti

iti matirupakalpita vitrishna bhagavati satvata pungave vibhumni |
svasukhamupagate kvachidvihartum prakritimupeyushi yadbhavapravahah || 32 ||

tribhuvanakamanam tamalavarnam ravikaragauravarambaram dadhane |
vapuralakakulavritananabjam vijayasakhe ratirastu me anavadya || 33 ||

yudhi turagarajovidhumravishvak kachalulitashramavaryalamkritasye |
mama nishitasharairvibhidyamana tvachi vilasatkavache astu krishna atma || 34 ||

sapadi sakhivacho nishamya madhye nijaparayorbalayo ratham niveshya |
sthitavati parasainikayurakshna hritavati partha sakhe ratirmamastu || 35 ||

vyavahita prithanamukham nirikshya svajanavadhadvimukhasya doshabuddhya |
kumatimaharadatmavidyaya yashcharanaratih paramasya tasya me astu || 36 ||

svanigamamapahaya matpratigna mritamadhikartumavapluto rathasthah |
dhritarathacharano abhyayachchalatguh haririva hantumibham gatottariyah || 37 ||
shitavishikhahatovishirnadamshah kshatajaparipluta atatayino me |
prasabhamabhisasara madvadhartham sa bhavatu me bhagavan gatirmukundah || 38 ||

vijayarathakutumba attatotre dhritahayarashmini tachchriyekshaniye |
bhagavati ratirastu me mumurshoh yamiha nirikshya hatah gatah sarupam || 39 ||

lalita gati vilasa valguhasa pranaya nirikshana kalpitorumanah |
kritamanukritavatya unmadandhah prakritimagan kila yasya gopavadhvah || 40 ||

munigananrupavaryasamkule antah sadasi yudhishthirarajasuya esham |
arhanamupapeda ikshaniyo mama drishi gochara esha aviratma || 41 ||

tamimamahamajam sharirabhajam hridihridi dhishtitamatmakalpitanam |
pratidrishamiva naikadharkamekam samadhigato asmi vidhutabhedamohah || 42 ||

Venu GitamTop

ettham sharatsvacchajalam padmakarasugandina |
nyavishad vayuna vatam sagogopalakochyutah || 1 ||

kusumitavanarajishushmibhringa
dvijakulaghushttasarahasarinmahidhram |
madhupatiravagahya charayan gah
sahapashupalabalaschukuja venum || 2 ||

tad vrajastriya ashrutya venugitam smarodayam |
kaschit paroksham krishnasya svasakhibhyoanvavarnayann || 3 ||

tad varnayitumarabdhah smarantyah krishnacheshtitam |
nashakan smaravegena vikshiptamanaso nrupa || 4 ||

barhapidam natavaravapuh kanayoh karnikaram
bibrahd vasah kanakakapisham vyjayantim cha malam |
randhran venoradharasudhaya purayan gopavridaihi

vrindaranyam svapadaramanam pravishad gitakirtih || 5 ||

iti venuravam rajat sarvabhutamanoharam |
shrutva vrastriyah sarva varnayantyo abhirebhire || 6 ||

akshanvatam phalamidam na param vidamah
sakhyah pashunanu viveshayatorvayasyaih |
vaktram vrajeshasutayoranuvenu jushttam
yairva nipita manurakta katakshamoksham || 7 ||

chutpravalabarhastabakotpalabja
malanupruktaparidhana vichitraveshou |
madhye virejaturalam pasupalghoshtyam
range yatha natavarau kva cha gayamano || 8 ||

gopyah kimacharadayam kushalam sma venur
damodaradharasudhamapi gopikanam |
bhungte svayam yadavashishtarasam hrdinyo
hrshyantvachoasrumumuchustaravo yatharyah || 9 ||

vrindavanam sakhi bhuvo vitanoti kirtim
yad devakisuta padambuja labdhalakshmi |
govindavenumanu matthamayuranrutyam
prekshadrisanvapratanya samastasatvam || 10 ||

dhanyah sma mudamatayoapi harinnya yeta
ya nandanandamupattavichitravesham |
akarnya venurannitam sahakrishnasarah
pujam dadhurvirachitam sahakrishnasarah || 11 ||

krishnam nirikshya vanitotsavarupashilam
shrutva cha tatkvannita vennu vichitra gitam |
devyo vimanagatayah smaranunnasara
bhrashyatprasunakabara mumuhurvinivyah || 12 ||

gavascha krishna mukha nirgata venugita
piyushamuttabhitakarnaputaih pibantyah |
shavah snutastanapyah kavalah sma tasthur
govindamatmani dashasrukalah sprushantyah || 13 ||

prayo batamba vihaga munayo vanesmin
krishnekshitam taduditam kalavenugitam |
aruhya ye drumabhujan ruchirapravalan
shrunnvanyamilitadrisho vigatanyavachah || 14 ||

nadyastada tadupadharya mukundagitam
avartalakshitamanobhavabhagnavegah |
alinganasthagitamurmibhujairmurarer
grihnanti padayugalam kamalopaharah || 15 ||

drushttatape vrajapashun saha ramgopaih
saccharayantamanu venusudirayantam |
prermapravrudha oditah kusumavalibhih
sakhyurvyadhat svavapushambuda atapatram || 16 ||

purnah pulindya urugayapadabjaraga
shrikunkumena dayitastanamanditena |
datdarshana smararujastrunnarushitena
limpantya ananakucheshu jahustadadhim || 17 ||

hantayamadrirabala haridasavaryo
yad ramakrishnacharanasparshapramodah |
manam tanoti sahagogannayostayoryat
paniyasuyavasakandarakandamulaih || 18 ||

ga gopakairanuvanam navatorudara
venusvanaih kalapadaistanubhrutsu sakhyah |
aspandanam gatimatam pulakastarunam
niryogapashakritalakshannayorvichitram || 19 ||

yevam vidha bhagavato ya vrindavanacharinah |
varnnayantyo mitho gopyah kridastanmayatam yayuh || 20 ||

Gopi GitamTop

jayati te dhikam janmana vrajah shrayata indira shashva datra hi |
dayita drishyatam dikshu tavaka-stvayi dhritasava-stvam vichinvatey || 1 ||

sharadudashaye sadhujat-sat sarasijodara shrimrisha drisha |
suratnath te shulk dasika varad nighnato neha kim vadhah || 2 ||

visha jalapyayad vyal-rakshasad varsha marutad-vaidyutanalat |
vrishamayatma jad-vishvatobhayat rishabha te vayam rakshita muhuh || 3 ||

na khalu gopika-nandano bhavan akhil-dehinam antaratma drik |
vikhan sarthito vishwa-guptayesakha udeyivan satvatam kuley || 4 ||

virachita bhayam vrishni dhurya te charan miyusham samsriteir bhayat |
kara-saroruham kant kamadam shirasi dhehi nah shri kara-graham || 5 ||

vraja-janartihan veer yoshitam nija-jan smaya-dhvans na-smita |
bhaj sakhey bhavat-kinkarih sma no jala-ruhananam charu darshaya || 6 ||

pranat-dehinam pap-karshanam trina chara nugam shri niketanam |
phani-phanarpitam te padambujam krinu kucheshu nah krindhi hrichchayam || 7 ||

madhuraya gira valgu-vakyaya budha-manognaya pushkare kshana |
vidhikaririma vira muhyatir adhara-sidhuna pyayaya svanah || 8 ||

tava kathamritam tapta jeevanam kavi bhiriditam kalma shap-ham |
shrawan-mangalam shrimada tatam bhuvi grinanti te bhurida janah || 9 ||

prahasitam priya prem vikshanam viharanam cha te dhyan mangalam |
rahasi samvido ya hridi sprishah kuhak no manah kshobh-yanti hi || 10 ||

chalasi yad-vraja-charayan pashoon nalin sunderam nath te padam |
shil trinankuraih sidatiti nah kali latam manah kant gachchati || 11 ||

din parikshaye neel kuntaleir van-ruhananam bibhrada-vritam |
dhanraja-svalam darshayan muhur manasi nah smaram vir yachch-si || 12 ||

pranat-kamadam padma jarchitam dharani mandanam dhyey-mapadi |
charan pankajam shantmam cha te raman nah staney-shvarp-yadhihan || 13 ||

surat-vardhanam shoka nashnam svarit venuna sushthhu chumbitam |
etar-rag-vi smaranam nrinam vitar veer naste-dhara-mritam || 14 ||

atatee yadh bhavan hanhi kananam trutir-yugayate tvam-pashyatam |
kutil-kuntalam shri-mukham cha te jada udikshtam pakshm krid drisham || 15 ||

pati-sutanvaya-bhratri-bandhawan ati vilanghya te-antya chyutagatah |
gati vidastavod geet mohitah kitav yoshitah kastya jennishi || 16 ||

rahasi samvidam hrichch-yodayam prahisita nanam prem vikshanam |
briha durah shriyo vikshya dham te muhurati spriha muhyate manah || 17 ||

vraj vanaukasam vyaktiranga te vrijin hantryalam vishwa mangalam |
tyaj manak cha na-stva-sprihat manam svajan-hren-dru-jam yanni shoodanam || 18 ||

yatte sujat-charnam-buruham staneshu bhitah shaney priya dadhi mahi karkshesu |
tenat-we matsi tad vyathate na kinsvit koorpardi-bhir-bhramati dhirbh vada yusham nah || 19 ||

Yugal GitamTop

shri-shuka uvacha:
gopyah krishne vanam yate
tam anudruta-chetasah |
krishna-lilah pragayantyo
ninyur duhkhena vasaran || 1 ||

shri-gopya uchuh:
vama-bahu-kruta-vama-kapolo
valgita-bhrur adhararpita-venum |
komalangulibhir ashrita-margam
gopya irayati yatra mukundah || 2 ||

vyoma-yana-vanitah saha siddhair
vismitas tad upadharya sa-lajjah |
kama-margana-samarpita-chittah
kashmalam yayur apasmrita-nivyah || 3 ||

hanta chitram abalah shrinutedam
hara-hasa urasi sthira-vidyut |
nanda-sunur ayam arta-jananam
narma-do yarhi kujita-venuh || 4 ||

vrindasho vraja-vrisha mriga-gavo
venu-vadya-hrita-chetasa arat |
danta-dashta-kavala dhrita-karna
nidrita likhita-chitram ivasan || 5 ||

barhina-stabaka-dhatu-palashair
baddha-malla-paribarha-vidambah |
karhichit sa-bala ali sa gopair
gah samahvayati yatra mukundah || 6 ||

tarhi bhagna-gatayah sarito vai
tat-padambuja-rajo 'nila-nitam |
spruhayatir vayam ivabahu-punyah
prema-vepita-bhujah stimitapah || 7 ||

anucharaih samanuvarnita-virya
adi-purusha ivachala-bhutih |
vana-charo giri-tateshu charantir
venunahvayati gah sa yada hi || 8 ||

vana-latas tarava atmani vishnum
vyanjayantya iva pushpa-phalaḍhyah |
pranata-bhara-vitapa madhu-dharah
prema-hrishta-tanavo vavrushuh sma || 9 ||

darshaniya-tilako vana-mala-
divya-gandha-tulasi-madhu-mattaih |
ali-kulair alaghu gitam abhishtam
adriyan yarhi sandhita-venuh || 10 ||

sarasi sarasa-hamsa-vihangash
charu-gita-hrita-chetasa etya |
harim upasata te yata-chitta
hanta milita-drisho dhrita-maunah || 11 ||

saha-balah srag-avatamsa-vilasah
sanushu kshiti-bhruto vraja-devyah |
harshayan yarhi venu-ravena
jata-harsha uparambhati vishvam || 12 ||

mahad-atikramana-shankita-cheta
manda-mandam anugarjati meghah |
suhridam abhyavarshat sumanobhish
chhayaya cha vidadhat pratapatram || 13 ||

vividha-gopa-charaneshu vidagdho
venu-vadya urudha nija-shikshah |
tava sutah sati yadadhara-bimbe
datta-venur anayat svara-jatih || 14 ||

savanashas tad upadharya sureshah
shakra-sharva-parameshthi-purogah |
kavaya anata-kandhara-chittah
kavaya anata-kandhara-chittah
kashmalam yayur anishchita-tattvah || 15 ||

nija-padabja-dalair dhvaja-vajra
nirajankusha-vichitra-lalamaih |
vraja-bhuvah shamayan khura-todam
varshma-dhurya-gatir idita-venuh || 16 ||
vrajati tena vayam sa-vilasa
vikshanarpita-manobhava-vegah |
kuja-gatim gamita na vidamah
kashmalena kavaram vasanam va || 17 ||

mani-dharah kvachid aganayan ga
malaya dayita-gandha-tulasyah |
pranayino 'nucharasya kadamse
prakshipan bhujam agayata yatra || 18 ||

kvanita-venu-rava-vanchita-chittah
krishnam anvasata krishna-grihinyah |
guna-ganarnam anugatya harinyo
gopika iva vimukta-grihashah || 19 ||

kunda-dama-krita-kautuka-vesho
gopa-godhana-vruto yamunayam |
nanda-sunur anaghe tava vatso
narma-dah pranayinam vijahara || 20 ||

manda-vayur upavaty anakulam
manayan malayaja-sparshena |
vandinas tam upadeva-gana ye
vadya-gita-balibhih parivavruh || 21 ||

vatsalo vraja-gavam yad aga-dhro
vandyamana-charanah pathi vriddhaih |
kritsna-go-dhanam upohya dinante
gita-venur anugedita-kirtih || 22 ||

utsavam shrama-ruchapi drishinam
unnayan khura-rajash-chhurita-srak |
ditsayaiti suhrud-asisha esha
devaki-jathara-bhur udu-rajah || 23 ||

mada-vighurnita-lochana ishat
mana-dah sva-suhridam vana-mali |
badara-pandu-vadano mridu-gandam
mandayan kanaka-kundala-lakshmya || 24 ||
yadu-patir dvirada-raja-viharo
yamini-patir ivaisha dinante |
mudita-vaktra upayati durantam
mochayan vraja-gavam dina-tapam || 25 ||

shri-shuka uvacha:
evam vraja-striyo rajan
krishna-lilanugayatih |
remire 'hahsu tach-chittas
tan-manaska mahodayah || 26 ||

Brahmar GeetTop

gopya uvacha:
madhupa kitava-bandho ma sprushanghrim sapatnyah
mala-kunkuma-shmashrubhir nah |
vahatu madhu-patis tan-manininam prasadam
yadu-sadasi vidambyam yasya dutas tvam idruk || 12 ||

sakrid adhara-sudham svam mohinim payayitva
sumanasa iva sadyas tatyajesman bhavadruk |
paricharati katham tat-pada-padmam nu padma
hy api bata hrita-cheta hy uttamah-shloka-jalpaih || 13 ||

kim iha bahu shad-anghre gayasi tvam yadunam
adhipatim agrihanam agrato nah puranam |
vijaya-sakha-sakhinam giyatam tat-prasangah
kshapita-kucha-rujas te kalpayantishtam ishtah || 14 ||

divi bhuvi cha rasayam kah striyas tad-durapah
kapata-ruchira-hasa-bhru-vijrimbhasya yah syuh |
charana-raja upaste yasya bhutir vayam ka
api cha kripana-pakshe hy uttamah-shloka-shabdah || 15 ||

visṛja shirasi padam vedmy aham chatu-karair
anunaya-vidushas tebhyetya dautyair mukundat |
sva-kruta iha vishṛshtapatya-paty-anya-loka
vyasṛjad akruta-chetah kim nu sandheyam asmin || 16 ||

mrigayur iva kapindram vivyadhe lubdha-dharma
striyam akruta virupam stri-jitah kama-yanam |
balim api balim attvaveshtayad dhvanksha-vad yas
tad alam asita-sakhyair dustyajas tat-katharthah || 17 ||

yad-anucharita-lila-karna-piyusha-viprut-
sakrud-adana-vidhuta-dvandva-dharma vinashtah |
sapadi griha-kutumbam dinam utsrijya dina
bahava iha vihanga bhikshu-charyam charanti || 18 ||

vayam ritam iva jihma-vyahritam shraddadhanah
kulika-rutam ivagnah krishna-vadhvo harinyah |
dadrishur asakrid etat tan-nakha-sparsha-tivra
smara-ruja upamantrin bhanyatam anya-varta || 19 ||

priya-sakha punar agah preyasa preshitah kim
varaya kim anurundhe mananiyosi menga |
nayasi katham ihasman dustyaja-dvandva-parshvam
satatam urasi saumya shrir vadhuh sakam aste || 20 ||

api bata madhu-puryam arya-putrodhunaste
smarati sa pitru-gehan saumya bandhumsh cha gopan |
kvachid api sa katha nah kinkarinam grinite
bhujam aguru-sugandham murdhny adhasyat kada nu || 21 ||

Rama Katha MangalacharanTop

~ stuti ~

lokabhi ramam ranarangadhiram, rajivanetram raghuvanshanatham ||
karunyarupam karunakaram tam, shri ramachandram sharanam prapadye ||
manojavam marutatulya vegam, jitendriyam buddhimatam varishtham ||
vatatmajam vanarayuthamukhyam, shri ramadutam sharanam prapadye ||

shri ramachandra bhagavana ki jaya
shri bala krishna lala ki jaya
shri hanumanaji maharaja ki jaya
sadgurudeva ki jaya
om namah parvati pataye hara hara maha deva hara

~sankirtan ~

shri rama jaya rama jaya jaya rama
shri rama jaya rama jaya jaya rama

~ stuti ~

ramam laksmanpurvajam raghuvaram sitapatim sundaram |
kakutstham karunarnavam gunanidhim viprapriyam dharmikam ||
rajendram styasandham dasharathatanayam, shyamalam shantamurtim |
vande lokabhi ramam raghukulatilakam, raghavam ravanarim ||
nilanbujam–shyamalakomalangam, sitasamaropita vamabhagam |
panau mahasayaka charuchapam namami ramam raghuvansha-natham ||
nanya spriaha raghupate hridaye asmadiye |
satyam vadami cha bhavan akhilantaratma ||
bhaktim prayachchha raghupungava nirbharam me |
kamadi dosarahitam kuru manasam cha ||
atulitabaladhamam hemashailabha deham |
danujavanakrishanum gnaninan agraganyam ||
sakalagunanidhanam vanaranam adhisham |
raghupati priyabhaktam vatajatam namami ||

~ stuti ~

shriramachhandra kripalu bhaju mana harana bhavabhaya darunam |
navakanja lochana kanjamukha, kara kanja pada kanjarunam || 1 ||

kandarpa aganita amita chhavi, navanila nirada sundaram |
pata pita manahu tadita ruchi shuchi naumi janakasutavaram || 2 ||

bhaju dinabandhu dinesha danava daitya vansha nikandanam |
raghunanda anandakanda koshalachanda dasharatha nandanam || 3 ||

sira mukuta kundala tilaka charu udaru angavibhusanm |
ajanubhuja shara chapa dhara, sangrama jita kharadusanam || 4 ||

iti vadati tulasidasa shankara shesa mumi mana ranjanam |
mana hridaya kanja nivasa kuru, kamadi khala dala ganjanam || 5 ||

~ stuti ~

shri guru charana saroja raja nija manu mukuru sudhari |
baranau raghubara bimala jasu jo dayaku phala chari ||

mangala bhavana amangala hari dravau so dasharatha ajira bihari |
jaya jaya jaya hanumana gosai kripa karahu gurudeva ki nai ||

~ stuti ~

shri rama rama raghunandana rama rama
shri rama rama bharatagraja rama rama |
shri rama rama ranakarkasha rama rama
shri rama rama sharanam bhava rama rama || 1 ||

ullanghya sindhoh salilam salilam
yah shokavahnim janakatmajayah |
adaya tenaiva dadaha lankam
namami tam pranjaliran neyam || 2 ||

yatrayatra raghunathakirtanam, tatra tatra krutamastakanjalim |
vaspavaripari purnalochanam marutim namata raksasantakam || 3 ||

Rama Janma Stuti (Balakand)Top

bhaya pragat kripala dinadayala kaushalya hitkari |
harshit mahatari muni man hari adbhut rup bichari ||

lochan abhirama tanu ghansyama nij ayudh bhuj chari |
bhushan banmala nayan bisala shobasindhu kharari ||

kaha dui kar jori astuti tori kehi bidhi karon ananta |
maya gun gyanathith amana bed puran bhananta ||

karuna sukh sagar sab gun agar jehi gavahein shruti santa |
so mama hit lagi jan anuragi bhayu pragat shri kanta ||

bhramand nikaya nirmit maya rom rom prati bed kahai |
mama ur so basi yah uphasi sunat dhir mati thir na rahai ||

upja jab gyana prabhu musukana charit bahut bidhi kinha chahai |
kahi katha suhai mathu bujhai jehi prakar sut prem lahai ||

mata puni boli so mati doli tajahu tat yah rupa |
kijai sisulila ati priyasila yah sukh param anupa ||

suni bachan sujana rodan thana hoi balak surbhupa |
yah charit je gavahi haripad pavahi te na parahi bhav kupa ||

doha:
bipra dhenu sur sant hit linh manuj avatar |
nij icha nirmit tanu maya gun go par ||

Ramayanaji ki Arti Top

arati shriramayanji ki | kirati kalit lalit siya pi ki ||
gavat brahmadik muni narad | balmik bigyan visharad ||
suk sanakadi ses aru sarad | barani pavanasut kirati niki ||
gavat beda puran ashtdas | chaho sastra sab granthan ko ras ||
muni jan dhan santan ko sarabas | sar ans sammat sabahi ki ||
gavat santat sambhu bhavani | aru ghatasambhav muni bigyani ||
vyas adi kabibarja bakhani | kagabhusundi garud ke hi ki ||
kalimal harani bishaya ras phiki | subhag singar mukti jubati ki ||
dalan rog bhav muri ami ki | tat mat sab bidhi tulasi ki ||